INFRASTRUKTURA CENTRA EXCELENCE CZECHGLOBE

INFRASTRUKTURA CENTRA EXCELENCE CZECHGLOBE

INFRASTRUKTURA CENTRA EXCELENCE CZECHGLOBE

ÚSTAV VÝZKUMU GLOBÁLNÍ ZMĚNY AV ČR, v. v. i.

CzechGlobe – Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. je veřejná výzkumná instituce zkoumající globální změnu a její projevy v atmosféře i dopady na lidskou společnost a biosféru. Infrastruktura centra excelence CzechGlobe se nachází na území celé České republiky a hlavními pilíři jsou:

1. ATMOSFÉRICKÁ STANICE

Atmosférická stanice Křešín u Pacova je národním monitorovacím bodem a výzkumnou infrastrukturou open acces, sledující výskyt a dálkový přenos skleníkových plynů a znečišťujících látek a základních meteorologických charakteristik. Tyto prvky jsou sledovány pomocí 250 m vysokého stožáru a jeho různých výškových úrovní. Toto zařízení je součástí sítě atmosférických stanic evropské výzkumné infrastruktury ICOS. V rámci evropského projektu ACTRIS-2 je stanice dostupná v transnational access režimu. Přečtěte si více informací!

2. SÍŤ EKOSYSTÉMOVÝCH STANIC

Modernizovaná síť ekosystémových stanic – Bílý KřížDomanínekKřešín u PacovaLanžhotRájec, Štítná, Třeboň – se zaměřuje na sledování toků uhlíku v základních typech ekosystémů ČR. Data jsou následně kvantifikována a vyhodnocena. Stanice jsou vybaveny dle protokolu ICOS, přístroji pro měření toků CO2, N2O a CH4, vody, energie mezi terestrickými ekosystémy a atmosférou, klimatických charakteristik, spektrální reflektance a transpiračního toku dřevin.

3. SYSTÉMY DLOUHODOBÝCH IMPAKTOVÝCH EXPERIMENTŮ

V pavilonu experimentálních technik v Brně, ve kterém se nachází fytotronový sál s klastrem růstových komor s automatickou regulací složení atmosféry, vlhkosti vzduchu, teploty a intenzity spektrálního složení světla, se zajišťují experimenty, díky kterým se dají hodnotit interakce mezi působením projevů GZK a nezávislými enviromentálními faktory, z hlediska fyziologie, metabolismu a adaptačního mechanismu rostlin. Dlouhodobé kultivování modelových rostlinných porostů v regulovaných podmínkách prostředí umožňuje polní systém kultivačních komor v Domanínku u Bystřice nad Pernštejnem a lamelové minisféry na Bílém Kříži.

4. LETECKÁ LABORATOŘ DPZ

Stanice sběru, příjmu a zpracování leteckých a satelitních dat FLIS se zaměřuje na procesové zobrazování uhlíkového cyklu. Laboratoř disponuje leteckým nosičem, termálním jednopásmovým sensorem, GPS senzory, spektroradiometry snímající odražené sluneční záření, gyrostabilizační rámy, systémem pro řízení senzorů za letu a podpůrnou pozemní laboratoří. Získaná data jsou zpracovávána pomocí pracovní stanice a datového úložiště pro zpracování a analýzu hyperspektrálních dat. Jejich náhled je v rámci ČR k dispozici na Letecká data CzechGlobe.

5. CENTRÁLNÍ FYZIOLOGICKÁ, IZOTOPOVÁ A METABOLOMICKÁ LABORATOŘ ROSTLIN

Pavilon experimentálních technik, který je vybudován v areálu Czechglobe v Brně, zahrnuje centrální fyziologickou, metabolomickou a izotopovou laboratoř pro zkoumání procesů asimilace uhlíků. Laboratoř ekofyziologických studií umožňuje měření díky souboru přenosných přístrojů jako jsou gazometrické systémy, fluorimetry, spektroradiometry či Ramanův spektrometr. Izotopová a metabolická laboratoř disponuje systémem dvourozměrné plynové chromatografie, vysokotlakou kapalinovou chromatografií nebo termogravimetrickým analyzátorem.

6. KABINET SOCIO-EKONOMICKÝCH STUDIÍ

Kabinet socio-ekonomických studií vznikl pro potřeby výzkumu socioekonomické dimenze GZK. Díky statickému a ekonometrickému modelu pro integrované hodnocení socioekonomických dopadů GZK je umožněno predikovat dopady zmírňujících a adaptačních opatření na výkonnost ekonomiky a ekosystémových služeb. Díky tomu je možné navrhovat optimalizovaná řešení.

7. VÝUKOVÉ, INFORMAČNÍ A DEMONSTRAČNÍ CENTRUM

Technické, administrativní a školicí středisko funguje v rámci experimentální lokality Domanínek. Díky technickému a laboratornímu zázemí jsou zde prováděny experimenty s rychlerostoucími dřevinami pro produkci biomasy. Slouží také jako školící centrum pro poradce, studenty, specialisty, pracovníky státní správy či samosprávy nebo věděckou veřejnost, která se o danou problematiku obnovitelných zdrojů zajímá.

Odborná pracoviště CzechGlobe

VÝZKUMNÝ SEKTOR

Sekce klimatických analýz a modelování  

 Sekce ekosystémových analýz

 Enviromentální účinky na terestrické ekosystémy

 Sekce humánních dimenzí dopadů globální změny

 Sekce adaptivních a inovačních technik